جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

رای-شماره-های-49-الی-50-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ھای 4٩ الی 5٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایان خدمت وجاھت قانونی ندارد

٢٢/٢/١٣٩٧ ٩٧/٢45/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 4٩ـ5٠ مورخ ١٣٩/١/٢٨ ٧ با موضوع: «فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایان خدمت وجاھت قانونی ندارد .» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال  می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/١/٢٨ شماره دادنامه: 5٠ ـ 4٩

٩٧/٢46 ،٩٧/٢45 :پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: ١ـ شرکت ارتباطات زیر ساخت ٢ـ آقای خلیل مشھدی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

 گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته احتساب تفاوت تطبیق و فوق العاده ویژه در پاداش پایان خدمت، شعب دیوان عدالت اداری آرای معارض صادر کرده اند. به این نحو که شعب ٢4 و 45 بدوی و شعبه ١٣ تجدیدنظر در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته فوق به ترتیب با این استدلال که تفاوت تطبیق تابعی از حقوق و فوق العاده ھای مستمر است که از آن کسور بازنشستگی کسر می شود و طبق ماده ١٠٧ قانون مدیریت خدمات کشوری باید در محاسبه پاداش پایان خدمت ملاحظه شود و ھمچنین مطابق مفاد ماده ١٠6 قانون اخیرالذکر مبنای کسور بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون، حقوق ثابت به اضافه فوق العاده ھای مستمر و فوق العاده بند ١٠ ماده 6٨ ھمان قانون تعیین شده و مطابق بند (الف) تبصره ١٩٠ قانون بودجه سال ١٣٩٣ تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت تلقی و مشمـول کسر کسـور بازنشستگی است و النھایه بـا وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ٣٠٠ ـ ١٣٩١/6/6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام به پذیرش خواسته صادر کردند.

در مقابل شعب ١ ،٢ و ١4 تجدیدنظر به ترتیب با این استدلال که مطابق ذیل ماده ٧6 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مزایا و فوق العاده ھای مذکور در بندھای ٢و ٣ و 5 از ماده 6٨ قانون یاد شده فوق العاده مستمر محاسبه و پرداخت می شود و به موجب ماده ١٠٧ قانون مذکور پرداخت پاداش پایان خدمت مشمولان، به ازای ھر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر پیش بینی شده است و در نتیجه فوق العاده ویژه (موضوع بند ١٠ ماده 6٨ (و تفاوت تطبیق (موضوع تبصره ماده ٧٨ (مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایان خدمت وجاھت قانونی ندارد، حکم به رد شکایت صادر می کردند. گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ٢4 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٢4٠٠4٠٠ با موضوع دادخواست آقای علی اکبر مالکی به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت و به خواسته محاسبه فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق در پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره ٩4٠٩٩٧٠٩٠٢4٠١٧٧٠ ـ ١٣٩4/٩/١٧ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مجموع محتویات پرونده اولاً: نظر به اینکه طبق ماده (١٠٧ (قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می تواند به ازاء ھر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر پرداخت می شود و فوق العاده ویژه موضوع بند (١٠ (ماده (6٨ (قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به تبصره ماده (٧6 (قانون مذکور (مستمر) تلقی نمی گردد خواسته شاکی مبنی بر محاسبه فوق العاده ویژه در پاداش پایان خدمت موجه نیست با استناد به ماده (١٠ (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام می گردد و نظر به اینکه تفاوت تطبیق تابعی از حقوق فوق العاده ھای مستمر است که از آن کسور بازنشستگی کسر شده است و طبق ماده (١٠٧ (قانون اخیرالذکر در محاسبه پاداش پایان خدمت بایستی ملاحظه شود شکایت در این خصوص موجه است با استناد به ماده (١١ (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت در این خصوص و محاسبه تفاوت تطبیق در پاداش پایان خدمت صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظر خواھی شرکت ارتباطات زیرساخت از رأی مذکور شعبه ٢٧ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩6٠٩٩٧٠٩56٠٠١64٠ ـ ١٣٩6/5/٣٠ به شرح زیر رأی صادر می کند.

نظر به اینکه تجدیدنظر به موجب لایحه ای به شماره ١٢٢٧ ـ ١٣٩6/5/١٧ ثبت اندیکاتور دفتر این شعبه شده با بیان اینکه خواسته ایشان تامین شده از شکایت خود در مورد فوق العاده ویژه صرف نظر کرده است لذا به دلیل انقضای موجبات رسیدگی مستنداً به بند ج ماده 5٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ قرار رد تجدیدنظرخواھی صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.

ب: شعبه 45 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونـده شماره ٩4٠٩٩٨٠٩5٧٠٠٠١6٨ با موضوع دادخواست آقای غلامرضا حجتی به طرفیت شرکت ارتباطات زیر ساخت و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق در پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره ٩4٠٩٩٧٠٩5٧٠٠١6٨١ ـ ١٣٩4/٩/4 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده نظر به اینکه بر اساس مفاد ماده ١٠6 قانون مدیریت خدمات کشوری بنای کشور بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون،حقوق ثابت به اضافه فوق العاده ھای مستمر و فوق العاده بند ١٠ ماده 6٨ قانون معین می گردد و مطابق بند الف تبصره ١٩ قانون بودجه سال ١٣٩٣ و تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت تلقی و مشمول کسر کسور بازنشستگی می باشد. لذا بنا به مراتب فوق ضمن پذیرش شکایت شاکی حکم به ورود و الزام اداره خوانده به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ٢٠روز قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

ج: شعبه 4٢ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠6١4٨5 با موضوع دادخواست آقای سلیمان قلعه نوئی به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت و به خواسته الزام به احتساب فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق در پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره ٩5٠٩٩٧٠٩٠4٢٠٠١٨5 ـ ١٣٩5/٢/١4 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه، نظر به اینکه کسورات قانونی کسر گردیده و دلیلی بر عدم احتساب درخواسته وجود ندارد و با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ٣٠٠ ـ ١٣٩١/6/6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اینکه مشتکی عنه دفاع موثر و مدللی ابراز و عنوان ننموده با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی مستنداً به مواد ٣ و ١٠ و ١٧ و 5٨ و 6٠ و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام به پذیرش خواسته صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩5٠٩٩٧٠٩56٣٠٢6٩6 ـ ١٣٩5/6/٢٧ شعبه ١٣ تجدیدنظر عیناً تایید شده است.

د: شعبه 5٠ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ٩4٠٩٩٨٠٩5٧5٠١٩٠ با موضوع دادخواست آقای خلیل مشھدی علی پور به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت و به خواسته الزام شرکت ارتباطات سیار به پرداخت فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق در پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره ٩4٠٩٩٧٠٩5٧5٠٣٠٩5 ـ ١٣٩4/١٠/6 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

ھمچنان که در رأی ھیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ٣٠٠ ـ ١٣٩١/6/6 آمده است اضافه کار تابعی از حقوق ثابت و فوق العاده ھای مربوط است و مطابق جزء پ از بند١١ قانون بودجه سال ١٣٨٨ کل کشور و جزء ب از بند ٧ قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ٧٨ قانون مدیریت خدمات کشـوری در حکم حقوق ثابت بـه حساب آمـده است و لـذا باید مورد تطبیق قرار بگیرد. بنابراین شکایت قابل اجابت است و مستنـد بـه مراتب پیش گفت و مـاده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بـه ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظر خواھی شرکت ارتباطات زیر ساخت از رأی مذکور شعبه ١4 تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ٩5٠٩٩٧٠٩564٠١٧١6 ـ ١٣٩5/١٠/٢5 به شرح زیر رأی صادر کرده است.

در خصوص دعوای تجدیدنظر خواھی شرکت ارتباطات زیرساخت به طرفیت آقای خلیل مشھدی نسبت به دادنامه شماره ٣٠5 ـ ١٣٩4/١٠/6 موضوع پرونده کلاسه ١٩٠5 صادره از شعبه 5٠ بدوی که به موجب آن حکم به ورود شکایت صادر گردیده است با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده به تاریخ ١٣٩٣/١٠/١ بازنشسته گردیده است و به استناد ماده ١٠٧ قانون مدیریت خدمات کشوری ملاک پرداخت پاداش پایان خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر مذکور در ذیل ماده ٧6 قانون مدیریت می باشد که تفاوت تطبیق از مزایای مستمر محسوب نشده است. لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته از این حیث خلاف موازین قانونی تشخیص و به استناد مواد 65 و ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نقض و در این قسمت حکم به رد شکایت صادر می گردد. در خصوص سایرموارد مذکور در دادنامه نظر به اینکه ایرادی قانونی که موجب نقض دادنامه باشد از جانب تجدیدنظر خواه اقامه نگردیده لذا با رد تجدیدنظرخواھی دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت عیناً تایید می گردد. رأی صادره قطعی است.

و: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩4٠٩٩٨٠٩٠٠١٠١٢٢٢ با موضوع دادخواست آقای سیدحسین حسینی به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت ـ سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و به خواسته الزام به محاسبه پاداش اضافه کاری سالھای ١٣٨٨ تا ١٣٩٣ و پرداخت فوق العاده ویژه تفاوت تطبیق پایان خدمت به موجب دادنامه شماره ٩5٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٠56١ ـ ١٣٩5/٣/١٧ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه مطابق ذیل تبصره ماده ٧6 از قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مزایا و فوق العاده ھای مذکور در بندھای ٢ ،٣ و 5 از ماده 6٨ از قانون مرقوم به عنوان فوق العاده مستمر تلقی می شوند و برابر ماده ١٠٧ از قانون یاد شده در پاداش پایان خدمت صرفاً فوق العاده ھای مستمر احتساب و پرداخت می گردد. علیھذا خواسته شاکی مشمول ھیچکدام از بندھای فوق الذکر نبوده و تخلفی از

ناحیه طرف شکایت ملحوظ نبوده و مستنداً به مراتب و ماده١٠ از قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر می شود. رأی صادره ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواھی در شعب تجدید نظر دیوان است.

ھـ : شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٢٠٠٠٨٨ با موضوع دادخواست آقای محسن اعتمادراد به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت و به خواسته احتساب فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق در پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره ٩5٠٩٩٧٠٩٠٠٢٠٠٣5٩ ـ ١٣٩5/٣/٣ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه حسب ماده ١٠٧ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت پاداش پایان خدمت به مشمولان، به ازای ھر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر پیش بینی شده است و به موجب بخش اخیر تبصره ماده ٧6 این قانون، فوق العاده ھای مذکور در بندھای ٢ ،٣ و 5 ماه 6٨ ،فوق العاده مستمر تلقی گردیده اند که در نتیجه فوق العاده ویژه (موضوع بند ١٠ ماده 6٨ (و تفاوت تطبیق (موضوع تبصره ماده ٧٨ (مستمر نبوده و احتساب آنھا در تعیین پاداش پایان خدمت وجاھت قانونی ندارد. با توجه به مراتب مذکور شکایت غیر وارد تشخیص می گردد. و مستنداً به مواد مذکور و نیز ماده ١٠ و مفھوم مخالف ماده ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: براساس ماده ١٠٧ قانون مدیریت خدمات کشوری، عوامل مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت «حقوق ثابت» به علاوه «مزایای مستمر» تعیین شده است و طبق صدر ماده 6٨ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت شامل حق شغل و حق شاغل می باشد و برابر قسمت اخیر تبصره ماده ٧6 قانون یاد شده صرفاً فوق العاده ھای مذکور در بندھای ٢ ،٣ و 5 ماده 6٨ ھمان قانون، جزو فوق العاده مستمر تلقی شده است، بنابراین «تفاوت تطبیق» ھمان گونه که در رأی شماره ٣ ـ ١٣٩6/١/٣٠ ھیأت تخصصی اداری و استخدامی ذکر شده است نه جزو «حقوق ثابت» است و نه جزو «فوق العاده ھای مستمر». به ھمین جھت قانونگذار در احکام بودجه سالھای ١٣٨٨ تا ١٣٩5 تاکید و تصریح کرده است که « تفاوت تطبیق» در احکام حقوقی کارمندان (احکام کارگزینی) به طور ثابت باقی بماند و مستھلک نگردد و مقنن در بند (ز) ماده 5٠ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٩/١٠/١5 آن را قابل احتساب در فوق العاده اضافه کار ندانسته است در حالی که اگر جزو «حقوق ثابت» و یا «فوق العاده ھای مستمر» بود حتماً در محاسبه اضافه کار لحاظ می شد و نیازی به تکرار عبارت «افزایش حقوق گروھھای مختلف حقوق بگیر توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می پذیرد» در قوانین بودجه سالیانه کل کشور وجود نداشت. ھر چند رأی شماره ٣٠٠ ـ ١٣٩١/6/6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حکم مقرر در بند (ز) ماده 5٠ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران ھمخوانی ندارد لیکن به دلیل اینکه در این رأی بخشنامه شماره ٢٠٠/١45٩٣ ـ ١٣٨٨/٢/٢١ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور که قبل از تصویب و اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه ابلاغ شده بود را ابطال کرده، قابلیت استناد ندارد، ھمچنین استدلال به اینکه از تفاوت تطبیق کسور بازنشستگی کسر می گردد موجب نمی شود که تفاوت تطبیق در تعیین پاداش پایان خدمت مورد محاسبه قرار گیرد چرا که اگر نظر قانونگذار بر احتساب بود، در ماده ١٠٧ و یا ذیل تبصره ماده ٧٨ قانون مدیریت خدمات کشوری ھمانند «حقوق بازنشستگی» به آن تصریح می کرد و عدم تصریح به منزله عدم احتساب می باشد. با توجه به مراتب آراء
صادر شده مبنی  بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ وماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی