جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

قانون-دائمی-شدن-قانون-آیین-دادرسی-کیفری

١٠/4/١٣٩٧ ٢٧46٨/٣٩٨شماره

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمھوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣ (قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران قانون دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری که با عنوان طرح تمدید قانون آیین دادرسی کیفری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چھارشنبه مورخ ١٣٩٧/٣/٩ و تأیید شورای محترم نگھبان، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

١6/4/١٣٩٧ 4٧٢٢١شماره

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران به پیوست «قانون دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری» که در جلسه علنی روز چھارشنبه مورخ نھم خردادماه یکھزار و سیصد و نود و ھفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١٣٩٧/٣/٢٣ به تأیید شورای نگھبان رسیده و طی نامه شماره ٣٩٨/٢٧46٨ مورخ ١٣٩٧/4/١٠ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جھت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمھور ـ حسن روحانی

قانون دائمی شدن قانون آیین د ادرسی کیفری

ماده واحده ـ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢/١٢/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن، دائمی می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چھارشنبه مورخ نھم خردادماه یکھزار و سیصد و نود و ھفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ ١٣٩٧/٣/٢٣ به تأیید شورای نگھبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی