رای شماره 105 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۱ مصوبه شماره ۳ ۹۱ ۴۳۷۲ ش ـ ۱۳۹۱ ۱۰ ۴ شورای اسالمی شهر مشهد از جهت آن که مصرف وجوه اوراق مشارکت منتشره در محلی غیراز طرحهای مصوب تجویز کرده است، ابطال شد و رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۹ ـ ۱۴۰۰ ۹ ۲ هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بند مزبورصادر شده است نقض گردید

رأی شماره ۱۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۳۷۲/ش ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ شورای اسالمی شهر مشهد از جهت آن که مصرف وجوه اوراق مشارکت منتشره در محلی غیراز طرحهای مصوب تجویز کرده است، ابطال شد و رأی
شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲ هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بند مزبورصادر شده است نقض گردید

۱۷/۲/۱۴۰۱ ۰۰۰۰۹۷۲شماره
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با موضوع: »بند ۱ مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۳۷۲/ش ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ شورای اسالمی شهر مشهد از جهت آن که مصرف وجوه اوراق مشارکت منتشره در محلی غیراز طرحهای مصوب تجویز کرده است، ابطال شد و رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲ هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بند مزبور صادر شده است نقض گردید.« جهت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶ شماره دادنامه: ۱۰۵ شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲ هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۳۰۰/۳۳۵۸۲ ـ  اسالمی شهر مشهد، مجوز خرید اراضی در خارج از محدوده اوراق مشارکت منتشره )در هر مرحله( از محل منابع حاصل از فروش ۱۴۰۰/۲/۸ به رئیس دیوان عدالت اداری اعالم کرده است که به موجب بند ۱ مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۳۷۲/ش ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ شورای تصویب شده است. در حالی که براساس ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال ۱۳۷۶ ،مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیراجرای طرحهای مربوط منع شده و مقّنن برای آن جرمانگاری کرده است. بنابراین ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۳۷۲/ش ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ شورای اسالمی شهر مشهد به دلیل مغایرت آن با ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
مصوب سال ۱۳۷۶ تقاضا میگردد.

در پاسخ به شکایت فوق، رئیس شورای اسالمی شهر مشهد مقدس به موجب الیحه شماره ۵/۱۴۰۰/۵۹۸۳/ش ـ ۱۴۰۰/۴/۲۳ اعالم کرده است که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ندارد و کل محدوده ۳۰۰ هکتاری بافت پیرامون حرم به چهار قسمت تقسیم شده است و هرچند محدوده انتشار اوراق مشارکت دو قسمت از چهار قسمت است، ولی همه چهار قسمت با طرح تفصیلی واحد نیاز به نوسازی و بهسازی دارد. از طرفی تزریق مبالغ حاصل از فروش اوراق فقط در دو قسمت از طرح، آثار و تبعات اجتماعی سوء به دنبال داشته و به طور قطع باعث ایجاد شوک عمومی نسبت به طرح، افزایش ناگهانی و کاذب قیمتها و رشد داللی میشود.

در مقام رسیدگی به شکایت فوق، هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲ اعالم کرده است که: »طبق ماده ۱ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال ۷۶ به منظور مشارکت عموم در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه ساالنه کل کشور و طرحهای سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عامالمنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور و همچنین شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولیدی اجازه داده میشود طبق مقررات این قانون قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای مذکور شامل منابع مالی الزم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشارکت تأمین نمایند. بنابراین بند ۱ مصوبه ۳/۹۱/۴۳۷۲/ش ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ با موضوع تفسیر برخی از موضوعات مربوط به منطقه ثامن مصوب شورای اسالمی شهر مشهد مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.« پس از صدور رأی مزبور، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی به موجب گزارش مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۰ به رئیس دیوان عدالت اداری اعالم کرده است که رأی صادره توسط هیأت تخصصی شوراهای اسالمی با حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال ۱۳۷۶ مغایرت دارد و اعمال مقررات بند »ب« ماده ۸۴ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و اعتراض به رأی فوق در مهلت مقرر قانونی قابل پیشنهاد است.

 ئیس دیوان عدالت اداری درتاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۰ در هامشنامه مزبور با اعتراض نسبت به رأی فوق موافقت کردهاند و موضوع در اجرای اعضا )جز یک نفر( اعالم کردهاند که با اعمال بند )ب( ماده ۸۴ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اعتراض رئیس مقررات قانونی به هیأت تخصصی شوراهای اسالمی ارجاع شده و پس از طرح در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ هیأت مزبور، اکثریت دیوان نسبت به دادنامه ۱۰۹۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲ در پرونده ۰۰۰۰۹۷۲ موافق بوده و اکثریت اعضای حاضر در جلسه مصوبه مورد شکایت را مغایر با ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت دانسته و قابل ابطال میدانند.

پس از وصول نظریه فوق بـه اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، موضوع در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به ریاست رئیس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰ و ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۷۷/۵/۱۸ مصرف وجـوه حـاصل از واگـذاری اوراق مشارکت در غیراجرای طرحهای مربوط، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. با توجه به حکم فوق، بند ۱ مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۳۷۲/ش ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ شورای اسالمی شهر مشهد از جهت آنکه متضمن صدور مجوز خرید اراضی در خارج از محدوده اوراق مشارکت منتشر شده از محل منابع حاصل از فروش اوراق تصویب شده است، با حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰ و ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون فوق مغایرت دارد و بر همین اساس و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند )ب( ماده ۸۴ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲ هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بند مزبور صادر شده، بند ۱ مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۳۷۲/ش ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ شورای اسالمی شهر مشهد مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

منبع : روزنامه رسمی