رای شماره 351 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۳5۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند4 صورتجلسه شماره ۱ـ ۹5 مورخ ۱۳۹5 ۱ ۱5 هیأت رئیسه دانشگاه مراغه درخصوص میزان ذخیره و بازخرید مرخصی اعضاء غیرهیأت علمی

رأی شماره ۳5۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند4 صورتجلسه شماره ۱ـ ۹5 مورخ ۱۳۹5/۱/۱5 هیأت رئیسه دانشگاه مراغه درخصوص میزان ذخیره و بازخرید مرخصی اعضاء غیرهیأت علمی

5/4/۱4۰۰ ۹۹۰۱۰۱۱شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱4۰۰۰۹۹۷۰۹۰5۸۱۰۳5۱ مورخ ۱4۰۰/۳/4 با موضوع: »ابطال بند4 صورتجلسه شماره ۱ـ۹5 مورخ ۱۳۹5/۱/۱5 هیأت رئیسه دانشگاه مراغه درخصوص میزان ذخیره و بازخرید مرخصی اعضاء غیر هیأت علمی« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد تاریخ دادنامه: ۱4۰۰/۳/4 شماره دادنامه: ۳5۱ شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۱۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهراب عظیم پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 صورتجلسه شماره ۱ـ ۹5 مورخ ۱۳۹5/۰۱/۱5 هیات رئیسه دانشگاه مراغه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 صورتجلسه شماره ۱ـ ۹5 مورخ ۱۳۹5/۱/۱5 هیات رئیسه دانشگاه مراغه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:

" به استحضار میرساند دانشگاه مراغه طی بند 4 صورتجلسه ۱ـ ۹5 مورخ ۱۳۹5/۱/۱5 از اجرای مصوبه هیأت امنای دانشگاههای تبریز، مراغه، بناب مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۰ امتناع ورزیده و نظر به اینکه مصوبه فوق مخالف موازین و مقررات قانونی بوده و نیز خارج از حدود صالحیت هیأت رئیسه میباشد، تقاضای ابطال بند 4 صورتجلسه مورخ ۱۳۹5/۱/۱5 هیأت رئیسه دانشگاه میباشد و ذخیره مرخصی اینجانب از تاریخ ۱۳۹5/۱/۱ تا این تاریخ را خواستارم. الزم به ذکر است که مقرره مورد اعتراض مغایر با آییننامه مرخصیها موضوع ماده ۸4 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده 56 آییننامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاهها و مؤسات آموزش عالی نیز میباشد."

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" مدیر محترم امور اداری و پشتیبانی

با اهدای سالم؛

احترامًا؛ بند 4 صورت جلسه ۱ـ ۹5 مورخ ۱۳۹5/۱/۱5 هیأت رئیسه دانشگاه مراغه جهت استحضار و اقدام الزم ایفاد میگردد.

بند 4ـ موضوع نحوه خرید و ذخیره مرخصی اعضای غیر هیأت علمی که به دلیل داشتن مسئولیتهای اجرایی نتوانسته اند از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند مطرح و به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

عنوان حداکثر میزان بازخرید

مرخصی )ساالنه( حداکثر میزان مرخصی قابل ذخیره )ساالنه( مدیران اجرایی ۱۰ ۸ معاونان مدیر ـ رئیس امور خوابگاهها ۸ 4 روسای ادارات 6 4 مسئوالن دفاتر )رسمی و پیمانی( 6 4 مسئوالن دفاتر )قرار دادی

( ۸ ـ آقای احمـدپور، آقای عـرفانی فر و آقای دهقان )در صورت فعال بودن  سلف دانشگاه در ایام تابستان( ۸ ـ معاون اداری و مالی" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه مراغه به موجب الیحه شماره ۲۰۱4/ص/۹۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۷ توضیح داده است که:

" ادعای شاکی به لحاظ تراکم کاری ذخیره یا عدم ذخیره مرخصی صحیح نمیباشد، همچنین دانشگاه جهت استفاده حداکثری همکاران از حقوق قانونی خویش از جمله مرخصیها مقرر گردیده است کلیه همکاران دانشگاهی بتوانند از مرخصی استفاده نمایند و موارد استثنایی که به لحاظ وجود شرایط خاص کاری از جمله نبودن افراد جایگزین یا داشتن سمتهای اجرایی حساس و... نمیتوانند به مرخصی بروند ذخیره یا بازخرید شود که در این خصوص نیز با عنایت به اینکه آقای مهراب عظیم پور متصدی امور دفتری میباشد لذا امکان استفاده از مرخصی برای ایشان فراهم بوده و ایشان میتوانستهاند از مرخصی خویش استفاده کنند چرا که استفاده از مرخصی حق قانونی ایشان است.

همچنین در خصوص ادعای شاکی مبنی بر غیر قانونی بودن مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مراغه به جهت مغایرت با ماده ۸4 قانون مدیریت خدمات کشوری، به استحضار عالی میرساند مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه در راستای وظایف ذاتی آن و در جهت فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی نمودن مصوبات هیأت امناء دانشگاه و در راستای مصوبات آنها میباشد و هیچگونه عدولی ازوظایف قانونی و ذاتی خود ننموده است، چنانچه در بند 4 موضوع بند )ج( وظایف و اختیارات هیأت رئیسه دانشگاه موضوع به خوبی تبیین و روشن شده است؛ »بررسی آییننامهها، تشکیالت، دستورالعملها، شیوهنامهها، دستورات و سایر موارد ارائه شده از سوی معاونتها و شورای مؤسسه به منظور طرح در هیأت امنا و یا سایر مراجع ذیصالح« که در این خصوص نیز هیأت رئیسه دانشگاه شیوهنامه و نحوه استفاده از خرید و ذخیره مرخصی را مورد بررسی قرار داده است، و همانطور که فوقًا اشاره شد در جهت بهرهمندی هرچه بهتر همکاران از مزایا و مرخصیها اصل بر این مقرر شد که کلیه همکاران از مرخصی خویش به نحو شایسته استفاده کنند مگر افراد و اشخاصی که به لحاظ شرایط خاص نمیتوانند به مرخصی بروند. با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه تصمیمات هیأت رئیسه دانشگاه در جهت وظایف قانونی بوده و خارج از حدود قانونی نمیباشد لذا تقاضای رد شکایت مورد استدعاست."

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱4۰۰/۳/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند »ب« ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹5 دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی در امور اداری، استخدامی، مالی و معامالتی از شمول قوانین و مقررات عمومی خارج هستند و صرفًا برمبنای آییننامهها و مصوبات هیأتهای امنا عمل میکنند و مطابق ماده 56 آییننامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه مراغه مصوب سال ۱۳۹۳« :در صورت درخواست عضو برای استفاده از مرخصی استحقاقی ساالنه و موافقت نکردن رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی، صرفًا تا ۱5 روز از مرخصی استفاده نشده عضو رسمی و پیمانی ذخیره یا بازخرید میشود و درخصوص عضو قراردادی صرفًا تا ۱5 روز از مرخصی استفاده نشده بازخرید میشود.« نظر به اینکه برمبنای بند 4 صورتجلسه شماره ۱ـ ۹5 مورخ ۱۳۹5/۱/۱5 هیأت رئیسه دانشگاه مراغه بدون توجه به شروط مقرر در آییننامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه مراغه )درخواست عضو برای استفاده از مرخصی استحقاقی ساالنه و موافقت نکردن رئیس مؤسسه یا مقام مجاز( و با کاهش سقف مقرر در آن ماده که امکان ذخیرهسازی و بازخرید مرخصیها تا ۱5 روز تعیین شده، امکان ذخیره مرخصی برای برخی از افراد دارای مسئولیتهای اجرایی بدون تحّقق شروط مذکور و در سقفی کمتر از سقف مقرر، پیشبینی شده، بنابراین مقرره مذکور خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

منبع : روزنامه رسمی